Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Stadgar för Ystad Tillgänglighetsråd - HSO

Fastställda vid årsmöte den 16 april 2008

Reviderade vid årsmöte 2009-04-22

Reviderade vid årsmöte 2012-04-04

 

§1. Namn och syfte m.m.

Mom. 1 Namn

Organisationens namn är Ystad Tillgänglighetsråd/HSO (YTR/HSO). Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden, och arbetsområdet är Ystad Kommun.

 

Mom. 2 Syfte

Genom YTR/HSO arbetar medlemsföreningarna tillsammans, och lämnar varandra stöd.

Arbetet syftar till att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla samhällets områden och alla människors lika värde.

 

Mom. 3 Uppgifter

YTR/HSO:s uppgifter är:

•    att verka för att medlemsorganisationernas, och enskilda invånares intressen, i gemensamma och övergripande handikappolitiska frågor tas tillvara i kommunen.

•    att tillhandahålla YTR/HSO:s lokaler för i kommunen verkande medlemsorganisationer som har betalat den årsavgift som årsmötet har beslutat.

 

§ 2. Medlemskap

Mom. 1 Medlemskapsvillkor

Medlemskap kan beviljas de Patientföreningar som har medlemmar i kommunen, och finns registrerade hos Ystads Kommun.

 

Mom. 2 Förening som saknar kommunorganisation

Finns en organisation på riks- eller länsnivå, men saknar förening i kommunen, kan den erhålla medlemskap, om organisationen har någon medlem i kommunen.

 

Mom. 3 Medlemsavgift

Medlemsförening erlägger medlemsavgift enligt årsmötets beslut.

 

§ 3. Organisation

YTR/HSO:s beslutande forum är:

•    Årsmötet

•    Styrelsen

•    Rådet

 

§ 4. Årsmötet

Mom. 1 Årsmötets status

Årsmötet är YTR/HSO:s högsta beslutande organ.

 

Mom. 2 Årsmötets sammansättning

Årsmötet består av 1 årsmötesrepresentant från varje medlemsförening, som inte får vara ledamot i styrelsen.

 

Mom. 3 Röst- yttrande- och förslagsrätt

Årsmötesrepresentanter har röst- yttrande- och förslagsrätt. 

Ledamöter i rådet och styrelsen har yttrande- och förslagsrätt.

Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt i frågor som gäller YTR/HSO:s ekonomi och förvaltning.

Årsmötet har rätt att ge en person yttranderätt, antingen för årsmötet i sin helhet eller i en enskild fråga.

 

Mom. 4 Kallelse

Årsmötet sammanträder på YTR/HSO:s kallelse, senast under april månad. Kallelse utsänds senast 2 månad före årsmötet.

Handlingar, som ska behandlas, ska vara medlemsföreningarna tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

 

Mom. 5 Extra årsmöte

Extra årsmöte inkallas för behandling av särskilda frågor, om styrelsen så beslutar, eller om minst en tredjedel av medlemsföreningarna så begär. Extra årsmöte ska avhållas inom 2 månader efter begäran. Kallelse utsändes senast 1 månad före extra årsmöte.

 

Mom. 6 Rätt att väcka förslag

Årsmötet behandlar av styrelsen och rådet väckta förslag, samt motioner från medlemsföreningarna. Motioner ska vara YTR/HSO tillhanda för beredning, senast 6 veckor före årsmötet.

 

Mom. 7 Nomineringsmöte

Möte för nominering av ledamöter till styrelsen hålls senast två veckor före årsmötet. Kallelse till nomineringsmöte skickas ut samtidigt med kallelse till årsmötet.

Varje medlemsförening har rätt att skicka ett (1) ombud till nomineringsmötet. Endast närvarande ombud har rösträtt.

Nomineringsmötets förslag till ledamöter i YTR/HSO:s styrelse ska utsändas med övriga handlingar till årsmötet.

Nomineringsmötet leds av YTR/HSO:s ordförande.

 

Mom. 8 Dagordning

Årsmötet ska på sin dagordning behandla:

1.    Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

2.    Godkännande av röstlängd.

3.    Val av årsmötesfunktionärer.

4.    Fastställande av dagordning.

5.    Behandling av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.

6.    Behandling av bokslut.

7.    Behandling av revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår.

8.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.    Val av ordförande för två år (jämna år).

10.    Val av kassör för två år (udda år).

11.    Val av ledamot/möter för två år.

12.    Val av ersättare för två år.

13.    Val av en revisor och en ersättare för två år.

14.    Behandling av motioner och styrelsens och rådets förslag.

15.    Fastställande av verksamhetsplan.

16.    Beslut om medlems-, årsavgift och rambudget.

 

Mom. 9 Årsmötets beslutsregler

För alla beslut (utom i fråga om upplösning), samt vid val, gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av på årsmötet vid tillfället tjänstgörande ordförande, utom vid val, då lottning avgör. Val ska ske slutet om någon begär det.

 

§ 5. Styrelsen

Mom. 1 Styrelsens status

Styrelsen är YTR/HSO:s verkställande organ samt beredande organ till årsmötet. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för förvaltning och ekonomi.

Styrelsen leder YTR/HSO:s löpande verksamhet och får, inom de ramar som årsmötet beslutat, fatta behövliga beslut och företräda föreningen.

 

Mom. 2 Styrelsens ledamöter

Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör, minst tre ledamöter samt minst två ersättare. Samtliga väljs av årsmötet på två år och växelvis. Jämna år väljs ordförande, minst en ledamot samt minst en ersättare, udda år väljs kassör, minst två ledamöter samt minst en ersättare.

 

Mom. 3 Ersättarnas tjänstgöring

Ersättare kallas till styrelsens sammanträden och tjänstgör vid ledamots förfall. Ersättarna inträder i den ordning de valts.

 

Mom. 4 Konstituering

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt firmatecknare.

 

Mom. 5 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter, eller ersättare, är närvarande.

 

Mom. 6 Antal sammanträden

Styrelsen ska ha minst 4 sammanträden per år. Ordföranden eller en tredjedel av styrelsens ledamöter kan besluta kalla till extra sammanträde.

 

§ 6. Rådet

Mom. 1 Rådets arbetsuppgifter

Rådet arbetar:

•    som remissorgan - ger möjlighet att påverka alla större frågor inom den kommunala verksamheten,

•    med attitydpåverkan och upplysning till bl.a. allmänheten,

•    med utbildning och information till olika målgrupper,

•    initierar förändringsbehov för att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning.

 

Mom. 2 Val av Rådsledamöter

Varje medlemsförening utser årligen, senast under mars månad, 1 ordinarie ledamot och 1 personlig ersättare. Detta meddelas omgående skriftligt till YTR/HSO.

Råds/ årsmötet väljer ordförande för dagen.

Rådet väljer inom sig sekreterare.

 

Mom. 3 Antal möten

Tillgänglighetsrådet ska avhålla minst 4 ordinarie möten om året. Extra möte ska avhållas när beredningsgruppen, eller minst hälften av ledamöterna, finner det nödvändigt.

 

 

Mom. 4 Beslut

I Tillgänglighetsrådet fattas alla beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal, avgör ordförandens röst.

 

Mom. 5 Beslutsmässighet

Tillgänglighetsrådet är beslutsmässigt då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

 

§ 6. Räkenskaper och revision

YTR/HSO:s räkenskaper föres per kalenderår, och ska jämte bokslutföre den 1 mars varje år tillställas revisorerna för granskning. Dessa avger berättelse över revisionen inom 30 dagar.

För granskning av förvaltningen utser årsmötet 1 revisorer och 1ersättare för två år. Dessa väljs växelvis.

 

§ 7. Stadgeändring

Beslut om stadgeändring ska fattas med 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte.

 

§ 8. Uteslutning/Utträde

Mom. 1 Uteslutning

Medlemsförening, som bryter mot stadgarna, skadar dess syfte och mål, ej längre uppfyller kriterierna för medlemskap i § 2, eller ej betalar beslutade avgifter, kan uteslutas.

 

Mom. 2 Beslut

Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

 

Mom. 3 Utträde

Medlemsförening, som önskar utträde ur YTR/HSO, anmäler detta skriftligt till YTR/HSO, senast två månader före årsmötet, som beviljar utträde.

 

§ 9. Upplösning

YTR/HSO:s upplösning kan endast ske genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie.

Vid upplösning övertar medlemsorganisationerna YTR/HSO:s tillgångar och åtaganden.

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!